میزبانی ویندوز ایرانی اکونومی

plan C500 مگابایت فضا / 2000 مگابایت پهنای باند

Plan D1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند

Plane E2000 مگابایت فضا / 40000مگابایت پهنای باند

Plane F3000 مگابایت فضا / 60000مگابایت پهنای باند