میزبانی لینوکس ایرانی اکونومی

Plan A100 مگابایت فضا / 5000 مگابایت پهنای باند

Plan B500 مگابایت فضا / 7000 مگابایت پهنای باند

Plan C1000 مگابایت فضا / 10000 مگابایت پهنای باند

Plan D2000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند

Plan E6000 مگاابایت فضا / 15000 مگابایت پهنای باند

Plan F10000 مگاابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند