یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


plan C


500 مگابایت فضا / 2000 مگابایت پهنای باند

99900.00 تومان سالانه
Plan D


1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
149900.00 تومان سالانه
Plane E


2000 مگابایت فضا / 40000مگابایت پهنای باند

209900.00 تومان سالانه
Plane F


3000 مگابایت فضا / 60000مگابایت پهنای باند
349900.00 تومان سالانه

زبان: