یافتن کالاها و سرویسها

واحد پول:


Plan A


50 مگابایت فضا / 2000 مگابایت پهنای باند
0.00 تومان شش ماهه
Plan B


100 مگابایت فضا / 4000 مگابایت پهنای باند
0.00 تومان سالانه
plan C


200 مگابایت فضا / 2000 مگابایت پهنای باند

0.00 تومان سالانه
Plan D


1000 مگابایت فضا / 20000 مگابایت پهنای باند
99900.00 تومان سالانه
Plane E


5000 مگابایت فضا / 4000مگابایت پهنای باند

500000.00 تومان سالانه
Plane F


2000 مگابایت فضا / 8000مگابایت پهنای باند
350000.00 تومان سالانه

زبان: