جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 11900.00 تومان 11900.00 تومان 11900.00 تومان
.com 1 155000.00 تومان 155000.00 تومان 155000.00 تومان
.net 1 200000.00 تومان 200000.00 تومان 200000.00 تومان
.org 1 210000.00 تومان 210000.00 تومان 210000.00 تومان
.info 1 270000.00 تومان 270000.00 تومان 270000.00 تومان
.name 1 190000.00 تومان 190000.00 تومان 190000.00 تومان
.biz 1 38000.00 تومان 38000.00 تومان 39000.00 تومان
.ws 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 46000.00 تومان
.asia 1 57000.00 تومان 57000.00 تومان 58000.00 تومان
.mobi 1 68800.00 تومان 68800.00 تومان 69800.00 تومان
.tel 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 62000.00 تومان
.eu 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 61000.00 تومان
.us 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 45000.00 تومان
.tv 1 150000.00 تومان 150000.00 تومان 150000.00 تومان
.co 1 460000.00 تومان 460000.00 تومان 461000.00 تومان
.co.ir 1 5900.00 تومان 5900.00 تومان 5900.00 تومان

واحد پول:زبان: