جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5900.00 تومان 10000.00 تومان 5900.00 تومان
.com 1 47000.00 تومان 46000.00 تومان 44000.00 تومان
.net 1 49000.00 تومان 49000.00 تومان 50000.00 تومان
.org 1 60000.00 تومان 60000.00 تومان 61000.00 تومان
.info 1 50500.00 تومان 50500.00 تومان 51500.00 تومان
.name 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 46000.00 تومان
.biz 1 38000.00 تومان 38000.00 تومان 39000.00 تومان
.ws 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 46000.00 تومان
.asia 1 57000.00 تومان 57000.00 تومان 58000.00 تومان
.mobi 1 68800.00 تومان 68800.00 تومان 69800.00 تومان
.tel 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 62000.00 تومان
.eu 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 61000.00 تومان
.us 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 45000.00 تومان
.tv 1 150000.00 تومان 150000.00 تومان 150000.00 تومان
.cc 1 110000.00 تومان 110000.00 تومان 111000.00 تومان
.co 1 120000.00 تومان 120000.00 تومان 121000.00 تومان
.co.ir 1 11000.00 تومان 11000.00 تومان 12000.00 تومان
.de 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 61000.00 تومان

واحد پول:زبان: