جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 11900.00 تومان 11900.00 تومان 11900.00 تومان
.com 1 155000.00 تومان 155000.00 تومان 155000.00 تومان
.net 1 200000.00 تومان 200000.00 تومان 200000.00 تومان
.org 1 210000.00 تومان 210000.00 تومان 210000.00 تومان
.info 1 270000.00 تومان 270000.00 تومان 270000.00 تومان
.name 1 190000.00 تومان 190000.00 تومان 190000.00 تومان
.biz 1 38000.00 تومان 38000.00 تومان 39000.00 تومان
.ws 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 46000.00 تومان
.asia 1 57000.00 تومان 57000.00 تومان 58000.00 تومان
.mobi 1 68800.00 تومان 68800.00 تومان 69800.00 تومان
.tel 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 62000.00 تومان
.eu 1 61000.00 تومان 61000.00 تومان 61000.00 تومان
.us 1 45000.00 تومان 45000.00 تومان 45000.00 تومان
.tv 1 150000.00 تومان 150000.00 تومان 150000.00 تومان
.co 1 460000.00 تومان 460000.00 تومان 461000.00 تومان
.co.ir 1 5900.00 تومان 5900.00 تومان 5900.00 تومان
.pt 1 629000.00 تومان 629000.00 تومان 629000.00 تومان

واحد پول:زبان: